Refakturowanie usług Przez refakturowanie usług należy rozumieć przeniesienie kosztów na podmiot, który faktycznie korzysta z usługi. Zgodnie z art. 8 ust. 2a z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy podatnik działa we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej. Przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi, wobec czego zostaje obciążony kosztami…

Odwrotne obciążenie od 1 lipca 2015 roku. 1 lipca 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące rozszerzenia katalogu towarów objętych  tzw. „odwrotnym obciążeniem”. Odwrotne obciążenie polega na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Lista towarów objęta tym mechanizmem, w przypadku transakcji krajowych jest ujęta w…

Istotna zmiana zasad naliczania odsetek od zaległości podatkowych Zasadą jest, że od zaległości podatkowych oraz od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek naliczane są odsetki za zwłokę. Istnieją oczywiście nieliczne wyjątki wskazane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.). Podmiotami zobowiązanymi do ich naliczenia są:…

Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej opodatkowane stawką 23 proc. VAT a nie 8 proc. Do tej pory w przypadku dostawy towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, w szczególności sprzętu przewozowo-samochodowego, sprzętu łączności, materiałów i środków wyposażenia specjalistycznego, wyposażenia zabezpieczającego, materiałów pędnych i smarów, nie korzysta już ze stawki 8 %. Na skutek postępowania wszczętego…

Odmienna właściwość organów podatkowych w sprawach dotyczących podatku VAT. Większość przepisów określających szczególne zasady ustalania właściwości organów podatkowych zostało uchylonych.  Szczególne znaczenie ma uchylony art. 3 ust. 1 ustawy o VAT .Organem podatkowym właściwym dla podatnika był naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.  W…

Prewspółczynnik VAT Wprowadzone od 1 stycznia 2016 roku rozwiązania w zakresie prawa do odliczenia zasadniczo zmieniają prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego w przypadku towarów i usług o charakterze mieszanym, tj. wykorzystywanym zarówno do działalności opodatkowanej podatnika jak i  nie objętej podatkiem VAT. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o…

Najnowsza interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy (ITPB1/4511-1115/15/PSZ) zmienia dotychczasowy pogląd fiskusa nt. najmu krótkotrwałego. W przedmiotowej sprawie osoba fizyczna zamierzała wynajmować we własnym mieszkaniu dwa pokoje osobom postronnym. Wynajem miał być sporadyczny i polegać na udostępnianiu pokoi na czas weekendów, podczas miesięcy letnich, nieprowadzony w sposób zorganizowany, na podstawie zwykłej umowy ustnej. Zainteresowany chcąc się…